Přijímací řízení pro školní rok 2019 / 2020

přijímací řízení na naší škole bude probíhat následujícím způsobem:

       1. Přihlášky do denní formy vzdělávání je nutné odevzdat řediteli střední školy do 1.3.2019

 1. Obory, které budeme ve školním roce 2018/2019 otevírat a předpokládané počty přijatých najdete, když kliknete na menu - průběh přijímacího řízení

 2. Přihlášky ke studiu jsou ke stažení :

  Tiskopisy přihlášek - jsou již upravené pro naší školu.

 3. Přijímacím řízení v souvislosti s účinností zákona  472/2011 Sb., kterým se mění zákon  561/2004 Sb. ( školský zákon)
  • pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat (pouze) 2 přihlášky na dvě různé školy nebo na dva různé obory jedné školy. Tyto možnosti lze i kombinovat. Přijetí na jakoukoli školu není důležité, ale spíše, které škole potvrdíte přijetí odevzdáním zápisového lístku.
  • ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení, stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů ( na webu školy www.soscelakovice.cz a úřední desce školy podle registračních čísel)
  • nepřijatým i přijatým  uchazečům, nebo jejich zákon. zástupcům, odešleme rozhodnutí o nepřijetí a o přijetí (přijatí uchazeči tuto informaci zjistí na webu školy)
  • uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v příslušné střední škole odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ředitelem školy
  • nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v příslušné škole ve stanoveném termínu, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.
  • povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na přijaté uchazeče do maturitního nástavbového studia (denní i dálkové studium); pro uchazeče dálkového a večerního studia a pro zkrácené studium.
  • Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na své základní škole; ostatní uchazeči nemají povinnost odevzdat zápisový lístek.
  • Přijímací řízení (bez školních přijímací zkoušky) pro žáky denního studia se uzavírá 1. 3. 2019. Přihlášky ke studiu musí být pro 1. kolo přijímacího řízení doručeny do naší školy nejpozději do 1. března 2019.
  • Přijímací řízení dálkového studia probíhá průběžně.
  • Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na své základní škole; ostatní uchazeči nemají povinnost odevzdat zápisový lístek. Je možné zaslat přihlášku i později, a to v dalších kolech přijímacího řízení.
  • Školní přijímací zkoušky letos nebudeme dělat. O pořadí přihlášených rozhodnou výsledky na základní škole (čtyřleté a tříleté denní studium), na střední škole (nástavbové studium) a jednotná přijímací zkouška u maturitních oborů.
  • Seznamy přijatých uchazečů pod registračními čísly budou zveřejněny na našich stránkách www.soscelakovice.cz  podle platného zákona. Další přijatí uchazeči budou průběžně doplňovány podle počtu a termínů vyhlášení dalších kol přijímacího řízení. 
  • Doručení každé přihlášky Vám potvrdíme dopisem.

        

          Pokud Vám přijímací řízení není jasné, osobně Vám podáme vysvětlení na telefonním čísle:

         603 875 985, 326 998 091; 739 037 425 nebo na e-mailové adrese:  sekretariatskola@seznam.cz  ,   reditelskola@seznam.cz

 

          Do školy je možné telefonovat během března a dubna, i v dalších měsících až do 31.8.2019

          nebo se informovat osobně, jaká je šance na přijetí.

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz