Podmínky přijetí-stručně

Podmínky přijetí do učebních a studijních oborů

Tříleté učební obory (poskytující střední vzdělání v výučním listem):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (běžné studium).

 2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč studoval, nemusí uchazeč doklady nebo jejich ověřené kopie předkládat).

 3. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia a výkon povolání.

 4. Žáci z 9. tříd ZŠ budou přijati na základě výsledků ze základní školy - bez příjímacích zkoušek

 5. Přijetí uchazečů, kteří již studovali na jiných školách, nebyli při studiu úspěšní a podali novou žádost do 1.ročníku, je vázáno na ústní pohovor. Na základě předložených dokladů a pohovoru může být požadováno přezkoušení z vybraných předmětů nebo z praktického vyučování. Účelem je zjistit, zda má žák předpoklady pro úspěšné absolvování zvoleného oboru.

 6. Odevzdání „Zápisového lístkudo 10 pracovních dnů od doručení našeho rozhodnutí o přijetí.

 7. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádné návštěvě školy a plnění studijních povinností.

Čtyřleté studijní obory (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (běžné studium).

 2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč studoval, nemusí uchazeč doklady nebo jejich ověřené kopie předkládat).

 3. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia a výkon povolání.

 4. Žáci z 9. tříd ZŠ budou přijati na základě přijímacího řízení.

 5. Přijetí uchazečů, kteří již studovali na jiných školách, nebyli při studiu úspěšní a podali novou žádost do 1.ročníku, je vázáno na ústní pohovor. Na základě předložených dokladů a pohovoru může být požadováno přezkoušení z vybraných předmětů nebo z praktického vyučování. Účelem je zjistit, zda má žák předpoklady pro úspěšné absolvování zvoleného oboru.

 6. Odevzdání „Zápisového lístkudo 10 pracovních dnů od doručení našeho rozhodnutí o přijetí pouze v denní formě vzdělávání. Ostatní formy vzdělávání (dálková, kombinovaná a distanční) včetně zkráceného studia tuto povinnost nemají.

 7. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádné návštěvě školy a plnění studijních povinností.

Nástavbové studium – denní forma (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (nástavbové studium).

 2. Vyuční list z tříletého učebního oboru denní formy vzdělávání.

 3. Závěrečné vysvědčení (úředně ověřené) osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem.

 4. Pokud v době podání přihlášky nejsou příslušné doklady vydány, budou předloženy uchazečem nejpozději do konce srpna (před zahájením školního roku přijatého uchazeče).

 5. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia.

 6. Žáci budou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek

 7. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádné návštěvě školy a plnění studijních povinností.

Nástavbové studium – dálková forma (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (dálkové nástavbové studium).

 2. Vyuční list z tříletého učebního oboru (úředně ověřené) denní formy vzdělávání.

 3. Uchazeči budou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek

 4. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádnému plnění studijních povinností.

 Dálkové studium (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium)

 2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč studoval, nemusí uchazeč doklady nebo jejich ověřené kopie předkládat).

 3. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia.

 4. Žáci z 9. tříd ZŠ budou přijati na základě výsledků ze základní školy - bez školních příjímacích zkoušek

 5. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádné návštěvě školy a plnění studijních povinností.

Přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání (ve všech oborech):

 1. Žádost o přijetí do vyššího než prvního ročníku.

 2. Doklad o ukončení studia na předchozí škole.

 3. Kopie přihlášky ke studiu z předchozího studia na střední škole.

 4. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný učební nebo studijní obor.

 5. Doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení) o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazen.

 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz